BlueBoard.cz


Archiv

Archiv

Květen 2011
V květnu lektoři vytvářeli testy s využitím vytvořených šablon. 20.května proběhlo jednání v Olomouci ve firmě Cepac, a.s.. Byla projednána možnost vytvoření exportu testových otázek a odpovědí do přehledného excelovského souboru a možnost třídění vyhotovených a odeslaných testů žáků podle jejich zařazení do tříd. Permanentně probíhá výuka s využitím e-learningového portálu.

Duben 2011
V dubnu proběhlo školení všech učitelů na tvorbu a vyhodnocování testů na portále. Firma Cepac a.s. vytvořila pro lektory šablonu na editaci textových otázek pro rychlejší tvorbu testů. Pokračuje výuka s využitím e-learningového portálu.

Březen 2011
Lektoři kurzů používají pro ověřování znalostí studentů na portálu generované testy. Dne 23.3.2011 jsme představili e-learningový portál na konferenci "ICT ve školství". Foto z této konference konané pod záštitou Univerzity Karlovy a Ministerstva školství ČR jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Únor 2011
Pokračuje pilotní výuka studentů. Dne 11.února jsme navštívili firmu Cepac, a.s., kde jsme domluvili drobné úpravy portálu a možnost publikování streamových videí. Dohodli jsme školení učitelů na tvorbu a vyhodnocování zkušebních testů na portále.

Leden 2011
Pokračujeme v pilotní výuce žáků a neustále vylepšujeme možnosti portálu. Od ledna sledujeme na portálu statistiku návštěvnosti jednotlivých modulů (využíváme grafické zobrazení). Pro absolventy školy budeme na závěr studia tisknout osvědčení o absolvování e-learningové výuky.
Prosinec 2010
V prosinci pokračovala pilotní výuka žáků na e-learningovém portálu. E-learningový specialista společně s koordinátorkou projektu navštívili firmu Cepac a.s., kde dojednali další úpravy portálu více vyhovující potřebám školy.

Listopad 2010
V listopadu byla odeslána ke kontrole další monitorovací zpráva projektu. Ke konci listopadu je na e-learningovém portále k dispozici 72 výukových modulů. E-learningový specialista zprovoznil na portále statistiku přístupů a vložil do modulů komponentu test, kterou můžou metodici jednotlivých modulů využík k on-line testování znalostí žáků.

Říjen 2010
V říjnu 2010 byly na e-learningový portál zavěšeny další výukové moduly, které procházely ještě jazykovými a odbornými korekcemi. K 31.10.2010 využíváme k výuce již 40 e-learningových modulů. Posledními jazykovými úpravami probíhají ještě poslední moduly. E-learningový specialista provedl nastavení práv pro nové a opravené moduly.

Září 2010
V září 2010 odevzdali autoři modulů další nové výukové materiály, které byly umístěny na internet. E-learningový specialista vytvořil nové účty žáků 1. ročníku, zaktualizoval realizace kurzů. Škola spustila e-learningovou výuku v novém školním roce. Ve fotogalerii lze shlédnout foto z této výuky. 16.9.2010 v rámci projektu proběhlo praktické testování u našeho projektového partnera Gumotex,a.s.

Červenec a srpen 2010
V červenci a srpnu autoři v průběhu prázdnin dodělávali další moduly a odesílali je ke kontrole po odborné a jazykové stránce.Správce e-portálu pracoval na přesunech žáků do nových ročníků a na změnách zařazení žáků k jednotlivým výukovým kurzům. K 22.9. budou na portále umístěny všechny požadované moduly.

Červen 2010
V červnu jsme probíhala konverze dalších modulů na e-learningový portál. Zaškolení studenti pokračují v dalších hodinách pilotní výuky. Připravili jsme podklady pro další monitorovací zprávu.

Květen 2010
V měsíci květnu jsme na e-learningový portál umístili další moduly. Fotografie z dalších hodin výuky studentů naleznete ve fotogalerii. Manažer projektu zajistil na jednání se sociálním partnerem firmou Gumotex a.s. externí posuzovatele e-learningových výukových materiálů. Externí posuzovatelé zahájí svoji činnost od září 2010, kdy jim budou aktivovány učty.

Duben 2010
V měsíci dubnu jsme na e-learningový portál umístili další moduly. 9.4.2010 proběhla inspekce projektu. Inspektoři navštívili v rámci své dozorové činnosti jednu hodinu výuky s využitím e-learnindového portálu (viz. foto ve fotogalerii). Autoři modulů vytvořili další moduly. Výuka probíhá plným tempem jak formou distanční tak formou prezenční.

Březen 2010
V měsíci březnu byly na e-learningový portál umístěny další moduly. Rozbíhá se prezenční i distanční forma výuky s využitím e-portálu. Ve fotogalerii jsou umístěny další fotografie z prvních hodin výuky dalších skupin žáků.

Únor 2010
V měsíci únoru 2010 po důsledné odborné a jazykové kontrole bylo prvních 5 výukových modulů publikováno na e-learningovém portále. E-learningový specialista přidělil na jednotlivé moduly přístupová oprávnění žákům podle ročníků a oborů, pro které byly jednotlivé moduly vypracovány. 26.2.2010 proběhla první výuka třídy 4.B s využitím vzdělávacího portálu. Fotodokumentace z této výuky je ve fotogalerii.

Leden 2010
V měsíci lednu proběhlo školení autorů výukových modulů v práci na e-learningovém portálu. Pokračovalo se v editaci dalších výukových modulů. Dohodlo se členění modulů do skupin a přiřazení do jednotlivých kurzů podle ročníků a tříd. Jsme připraveni v polovině února spustit zkušební provoz.

Listopad a prosinec 2009
V měsících listopadu a prosinci pokračovali autoři výukových modulů v tvorbě dalších výukových materiálů. Hotové výukové moduly byly odeslány k zavěšení na portál. E-learningový specialista edituje přístupové účty žáků (k 31.12.2009 jich bylo vytvořeno 270 z 430). Zbývající účty žáků budou vytvořeny v průběhu měsíce ledna.

Již vytvořené účty ukazuje následující obrázek.

Obrázek vytvořených účtů žáků:Postup při vytváření účtu a jeho další editaci ukazují následující obrázky.

Založení účtu:Editace účtu:Říjen 2009
V měsíci říjnu předávali autoři výukových modulů první hotové výukové moduly ke kontrole jazykářům, vypracované anotace byly překládany do angličtiny a němčiny. Dále proběhla kontrola modulů z hlediska požadavků na publikování na portálu. První moduly budou v průběhu liustopadu 2009 umístěné na portál a bude spuštěn zkušební provoz portálu. V tomto měsíci dále probíhala školení členů realizačního týmu zaměřená na spolupráci programů v rámci balíčku Office 2007 profesional a softwaru Metodik.

září 2009
V měsící září proběhlo školení učitelů pracujících s e-learningovými moduly pracovníkem firmy Cepac. Na tomto školení byly ze strany učitelů připomínkovány některé nedostatky v e-learningových modulech. Na konci měsíce proběhlo školení e-learningových specialistů přímo ve firmě cepak a zároveň jsme zde obdrželi opravený e-learningový modul.

červenec a srpen 2009
V průběhu měsíců července a srpna se učitelé seznamovali se speciálním e-learningovým softwarem pro vytváření e-learningových modulů od firmy CEPAC. V září a říjnu proběhne další rozšířující školení pro tvůrce učebních modulů. Koncem října učitelé budou předávat první zpracované výukové moduly.

červenec 2009
V průběhu měsíce července 2009 byla vytvořena a na krajský úřad odeslána monitorovací zpráva, ve které byl popsán současný stav realizace projektu.

červen 2009
V průběhu měsíce června bylo nakonfigurováno a předáno 22 nových noteboků členům realizačního týmu. Dále v tomto měsíci proběhlo školení realizačního týmu na tvorbu výukových materiálu pro e-learningové moduly. Na poradě realizačního týmu byla upřesněna práce přes prázdniny.

10.6.2009
Dne 10.6.2009 proběhne dohledový den, kdy naší školu navštíví pracovníci kraje zodpovědní za kontrolu grantových projektů. Proběhnou konzultace s těmito zkušenými pracovníky.

22.5.2009
Komise složená z 5 členů realizačního týmu na základě stanovených kritérií vybrala vítěznou firmu pro dodání hardwaru a softwaru.

6.5.2009
Metodici ICT připravili ve spolupráci s vedením realizačního týmu podklady pro druhé kolo výběrového řízení na nákup hardwaru a softwaru v rámci tohoto projektu.

4.5.2009
Komise složená z 5 členů realizačního týmu vyhodnotila výběrové řízení na nákup hardwaru a softwaru pro projekt e-learning. Bohužel v prvním kole výběrového řízení nebyla kvůli formálním chybám a nedodržení hardwarových požadavků vybrána žádná firma.

21.4.2009
Tohoto dne proběhla porada v níž realizační tým vznesl připomínky k softwaru použitých metodik pro vyplňování výkazů.

17.4.2009
Metodici ICT připravili ve spolupráci s vedením realizačního týmu podklady pro výběrové řízení na nákup hardwaru a softwaru v rámci tohoto projektu.

8.4.2009
Účastníci projektu byli proškoleni firmou na vyplňování výkazů na internetu sloužících k řízení projektu.

7.4.2009
Dne 7.4.2009 proběhla první informační schůzka realizačního týmu. Jednotliví členové byli seznámeni s obsahem, aktivitami a požadovanými výstupy projektu.

Animace, flash web design, tvorba www stránek, webdesign, flash aplikace - Flashdesigner.cz >
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2009